Hoe kan je een chemische bestendigheidslijst consulteren en hoe interpreteer je de resultaten?

Eén van de beste voorbeelden vind je op de website van GF Piping Systems. Het handige is dat deze tabel voor iedereen toegankelijk is. Je kan het voorbeeld dat we hieronder beschrijven dus makkelijk volgen. De uitkomst is zeer betrouwbaar en veel experten maken er gebruik van. Toch is het hoe dan ook aangewezen om steeds contact op te nemen met de fabrikant.

Zo ga je tewerk

Als je de voorwaarden aanvaard hebt, ga je eerst via de search functie van de Medialijst het juiste chemische product opzoeken. De Medialijst zal vervolgens automatisch een overzicht geven van de verschillende frequent voorkomende concentraties. Hieronder vind je een concreet voorbeeld voor zwavelzuur. Onmiddellijk valt op dat dit medium in heel diverse concentraties in de markt gebruikt wordt.

chemische bestendigheidstabel

Indien je nu bijvoorbeeld “Zwavelzuur, 25 – 50%” selecteert, dan krijg je volgende overzichtstabel te zien, waarbij verticaal opgelijst de diverse kunststof leidingmaterialen, afdichtingsmaterialen en lijmsoorten (voor PVC) terug vinden en horizontaal de mogelijke mediumtemperaturen.

chemische bestendigheidstabel

In de legende onderaan de tabel kunnen we zien, wat de diverse symbolen (++, +, O en -) en kleurcodes betekenen. In het concrete voorbeeld van dit laag geconcentreerd zwavelzuur, stellen we vast dat bijna alle kunststof materialen, uitgezonderd ABS, geschikt zijn. Bij de elastomeer afdichtingsmaterialen zijn FKM en EPDM geschikt, maar NBR niet. Echter bij sommige materialen en afdichtingen maken we een kanttekening. Bijvoorbeeld bij EPDM zien we, dat de geschiktheid voorwaardelijk is. In zulke gevallen dient de fabrikant van de kunststof leidingen geconsulteerd te worden voor verder advies. 

Bij de kunststof leidingmaterialen is er dan weer een ander aandachtspunt, nl. bij PP en PVDF.  Deze materialen kunnen gebruikt worden, maar op de P/T (druk / temperatuur) diagrammen van respectievelijk PP en PVDF, dienen we een zogenaamde afminderingsfactor (de-rating factor) te hanteren, wat concreet betekent, dat we de theoretische P/T curve van het leidingmateriaal met de betreffende factor verlagen. Het correcte gebruik van de afminderingsfactor kan u raadplegen onder het thema P/T diagramma

Het consulteren van de fabrikant van de kunststof leidingen is in dit geval alsnog sterk aan te bevelen. Er dient tevens opgemerkt, dat de bovenstaande tabel sterk kan verschillen, naarmate de concentratie van het gekozen chemisch product verandert. Hieronder vindt u de tabel voor zwavelzuur 70% à 78%. Onmiddellijk valt op, dat de keuzemogelijkheden veranderd zijn enerzijds en er tevens specifieke opmerkingen en/of waarschuwingen vermeld worden. In dit specifieke geval neemt het aantal onvoorwaardelijke aanbevelingen af, zijn er meer afminderingsfactoren geldig, meer situaties waarin we liefst de fabrikant consulteren, en wordt er, in geval van PVC-U, ook expliciet melding gemaakt van een verminderde potentiële levensduur tov. de theoretisch voorziene 25 jaar. Voor samengestelde chemische producten wordt immer aanbevolen specifiek advies op te vragen bij de fabrikant van de kunststofleidingen

Het begrip “samengestelde chemische producten” dient immer erg ruim geïnterpreteerd te worden. Het kan hierbij gaan over chemische afvalwaters, waarbij restanten van diverse chemicaliën zitten, maar het kan eveneens gaan over een samengesteld mengsel van 2 of meerdere chemicaliën voor een heel specifieke toepassing. Andere voorbeelden van samengestelde chemische producten zijn chemicaliën die als bijproduct ontstaan van een ander productie-proces.

Waarom dient u contact te nemen met de fabrikant wanneer het gaat over samengestelde chemische produkten? Dit heeft alles te maken met het feit, dat het chemisch gedrag van een samengesteld product erg kan verschillen van het gedrag van de individuele componenten ervan.  U dient er tevens mee rekening te houden, dat ook heel beperkte sporen van een bepaald chemisch product voldoende kunnen zijn, om het gedrag van het samengestelde geheel sterk te beïnvloeden.

chemische bestendigheidstabel